--- خبری آموزشی 87 ---

برترین دانشگاههای کشور در زمینه فرهنگی معرفی شدند

برترین دانشگاههای کشور در 4 گروه جمعیتی و براساس بررسی عملکرد فرهنگی آنها در سالهای 89 و 90، معرفی شدند و از 4 رئیس دانشگاه به دلیل عملکرد مناسب در زمینه فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش مهر، دکتر خواجه سروی- معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری که در دانشگاه پیام نور برگزار شد، از 4 رئیس برگزیده فرهنگی دانشگاه های کشور تقدیر و همچنین دانشگاه های برگزیده فرهنگی را معرفی کرد.

وی گفت: بر اساس بررسی هایی که از شهریور سال 89 تا شهریور سال 90 صورت گرفته است با توجه به برنامه راهبردی فرهنگی که به دانشگاه ها ارسال شده بود دانشگاه ها در 4 گروه جمعیتی طبقه بندی و ارزیابی شدند که بر اساس آن در گروه جمعیتی اول که شامل دانشگاه هایی بود که بیش از 11 هزار نفر دانشجو داشتند، دانشگاه زابل رتبه اول و دانشگاه اصفهان و فردوسی مشهد رتبه برگزیده را به خود اختصاص دادند.

وی اظهار داشت: در گروه جمعیتی دوم که شامل دانشگاه هایی بود که از 6 تا 11 هزار دانشجو داشتند و جزء دانشگاه های متوسط محسوب می شدند از بین 22 دانشگاهی که کاندید بودند، دانشگاه شاهد رتبه نخست را به خود اختصاص داد و دانشگاه تربیت معلم تهران و بوعلی سینای همدان برگزیده شدند.

معاون فرهنگی وزیر علوم تصریح کرد: در گروه جمعیتی سوم که شامل دانشگاه هایی بود که 2 تا 6 هزار نفر دانشجو داشتند دانشگاه ملایر رتبه نخست این گروه و دانشگاه یاسوج برگزیده شدند.

وی افزود: در گروه چهارم جمعیتی که طبقه بندی شده بودند و شامل دانشگاه های تازه تاسیس بود، از بین 30 دانشگاه رتبه نخست به دانشگاه سلمان فارسی کازرون تعلق گرفت.

خواجه سروی در ادامه 4 رئیس فرهنگی برگزیده دانشگاه ها را به ترتیب دکتر قربانی از دانشگاه گلستان، دکتر جانعلی زاده از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دکتر مروتی از دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر همدانی گلشن از دانشگاه صنعتی اصفهان معرفی کرد.