X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

جدول آمار دانشگاه های کشور

جدول آماری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی منتشر شد که در این جدول تعداد دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، سایر دستگاهها، پیام نور، علمی کاربردی، غیردولتی غیرانتفاعی و آزاد به تفکیک آمده است.

به گزارش مهر، تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور بالغ بر 2 هزار 276 مرکز است که از این میان 119 دانشگاه و مرکز دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 44 دانشگاه و دانشکده مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

آمار تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور نشان می دهد که دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در سراسر کشور را دارد و پس از آن به ترتیب دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در کشور را دارند. این سه دانشگاه همچنین بیشترین سهم را در برخورداری حتی شهرستانهای کوچک یا دورافتاده کشور از آموزش عالی را دارند. 

تعداد مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی، واحدهای دانشگاه پیام نور، واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جدول زیر می آید.


جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر
دانشگاهها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوممراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورشموسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی  واحدهای دانشگاه پیام نورواحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردیموسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعیواحدهای دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاهها و دانشکده های مستقل علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشتجمع
11927428550581295385442276

جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر صرفا تعداد این دانشگاهها و موسسات را تا مرداد ماه 89 نشان می دهد و از آن پس ممکن است به تعداد آنها افزوده نیز شده باشد.