--- خبری آموزشی 87 ---

اصلاحیات مربوط به دفترچه شماره 2 سال 91

سازمان سنجش آموزش کشور بدینوسیله رشته‌های تحصیلی جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) و همچنین برخی اصلاحیات مربوط به دفترچه مزبور را به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1391 می‌رساند. لذا داوطلبان می‌بایست قبل از انتخاب رشته نسبت به اعمال موارد اصلاحی ذیل در دفترچه راهنمای مزبور اقدام و سپس نسبت به انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.Sanjesh.org مبادرت نمایند.