--- خبری آموزشی 87 ---

ششم ابتدایی‌ها با«کارنامه» وارد مقطع راهنمایی می‌شوند

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده از شیوه ارزشیابی توصیفی در حال حاضر تنها برای مقطع ابتدایی مصوب شده است، گفت: هیچ برنامه‌ای برای تعمیم این نوع ارزشیابی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نداریم. 

به گزارش ایسنا، مهندس مهدی نوید ادهم درباره شیوه‌های ارزشیابی در مقاطع مختلف تحصیلی، گفت: ارزشیابی توصیفی که طی سال‌های اخیر در چندین پایه مقطع ابتدایی اجرا می‌شود، روش بسیار مناسبی است که علاوه بر کاهش استرس امتحانات در بین دانش‌آموزان، در بررسی‌های کارشناسان نیز نتایج مثبت آن محرز شده است. 

وی افزود: شیوه ارزشیابی توصیفی برای اجرا در مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیازمند مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است و هم‌اکنون که این نوع ارزشیابی در مقطع ابتدایی اجرا می‌شود، دارای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است. 

نوید ادهم ادامه داد: بر اسا س برنامه‌های آموزش و پرورش و اجرای ساختار 3 ـ 3 ـ 6 از سال آینده که در آن ششم ابتدایی وارد نظام آموزشی کشور می‌شود، شیوه‌های ارزشیابی برای دانش‌آموزان این پایه که وارد دوره راهنمایی خواهند شد، به صورت غیرتوصیفی خواهد بود، چرا که دانش‌آموزان ششم ابتدایی از یک مقطع وارد مقطع دیگری خواهند ‌شد که با ارزشیابی توصیفی نمی‌توان نمرات آنها را به صورت دقیق مشخص کرد. 

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تعمیم ارزشیابی توصیفی برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان نداریم، خاطرنشان کرد: چنانچه چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد، ابتدا باید بحث‌های کارشناسی آن صورت گرفته و پس از تایید در شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا، ابلاغ شود.