--- خبری آموزشی 87 ---

فهرست منابع سؤالات کنکور 91 اعلام شد/ ثبت نام از 16 آذرماه

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و داوطلبان می توانند از 16 آذرماه 90 به صورت اینترنتی در آزمون سراسری ثبت نام کنند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری سال 91 در روزهای 8 ، 9 و 10 تیرماه سال 91 برگزار می شود و ثبت نام برای این آزمون از 16 آذرماه 90 آغاز می شود.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 91 در چهار بخش دروس عمومی، دروس تخصصی گروه ریاضی، دروس تخصصی گروه تجربی و دروس تخصصی گروه انسانی منتشر شده است.

الف ـ دروس عمومی

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه  تدریسسال چاپملاحظات
زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (2)ادبیات فارسی (3)زبان و ادبیات فارسی 1 و 2ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)  زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)

1/2201/2491/2832/249
4/249
3/249

دومسومپیش دانشگاهیسومسومسوم

888990898989

کلیه رشته ها  کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانیکلیه رشته هامخصوص علوم انسانی
مخصوص علوم انسانی
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)

عربی

 عربی 2 (غیر از علوم انسانی) عربی 2 ( علوم انسانی)عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) عربی 3 (علوم انسانی)

1/2242/2241/2542/254

دومدومسومسوم

88888989

کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)مخصوص علوم انسانیکلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)مخصوص علوم انسانی

فرهنگ و معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)معارف اسلامی (دین و زندگی)

2222511/285

دومسوم پیش ­دانشگاهی

888990

کلیه رشته­ها کلیه رشته­ها کلیه رشته­ها 

زبان انگلیسی

انگلیسی 3 انگلیسی 1 و 2

1/2521/284

سوم پیش دانشگاهی

8990

کلیه رشته­ها کلیه رشته­ها 

 
ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی 
 
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه  تدریسسال چاپ
 ریاضیات

 هندسه 1 آمار و مدلسازی هندسه 2ریاضیات 2حسابانجبر و احتمالهندسه تحلیلی و جبر خطیحساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و 2ریاضیات گسسته

 2/2333/2344/2582/2341/2582/2581/2941/2951/296

 دوم دومسومدومسومسومپیش دانشگاهی پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی 

888889888989909090

 فیزیک

  فیزیک 1 و آزمایشگاه فیزیک 2 و آزمایشگاه فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)فیزیک 1 و 2 (ویژه ریاضی)

 2/2062/2264/2562/293

 اولدومسومپیش دانشگاهی

87888990

 شیمی

 شیمی 2 و آزمایشگاه شیمی 3 و آزمایشگاهشیمی 1 و 2

 1/2271/2571/289

 دومسومپیش دانشگاهی

 888990

 
 ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی   
 
نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه  تدریسسال چاپ
 زمین­شناسی

 زمین شناسیعلوم زمین 

 1/2621/291

 سوم پیش دانشگاهی 

8990

 ریاضیات

هندسه 1ریاضیات 2آمار و مدلسازیریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)ریاضیات عمومی 1 و 2

 2/2332/2345/2583/2581/292

دومدومسومسومپیش دانشگاهی

8888898990

 زیست شناسی

 زیست­شناسی و آزمایشگاه 1زیست­شناسی و آزمایشگاه 2زیست­شناسی

 1/2311/2612/290

دومسومپیش دانشگاهی

888990

 فیزیک

 فیزیک 1 و آزمایشگاهفیزیک 2 و آزمایشگاهفیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)فیزیک 1 و 2 (علوم تجربی)

 2/2062/2263/2561/288

ااولدومسوم پیش دانشگاهی

87888990

شیمی

شیمی 2 و آزمایشگاهشیمی 3 و آزمایشگاهشیمی 1 و 2

1/2271/2571/289

دومسوم پیش دانشگاهی

888990

 د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درسنام کتاب در سالی ـ واحدیکد کتابپایه  تدریسسال چاپ
 ریاضیات

 ریاضیات 1آمار و مدلسازیریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) ریاضی پایه

 1/2113/2346/2582/292

 اول دومسوم پیش دانشگاهی 

87888990

اقتصاداقتصاد 1/240دوم88
 زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان 1تاریخ ادبیات ایران و جهان 2آرایه­های ادبیادبیات فارسی 1ادبیات فارسی 2

1/2461/2761/2802/2833/283

دومسومسومپیش دانشگاهیپیش دانشگاهی

8889899090

 زبان عربی

 عربی 2 (ویژه علوم انسانی)عربی 3 (ویژه علوم انسانی)عربی 1 و 2

2/2242/2541/316

دومسومپیش دانشگاهی

888990

 تاریخ

 تاریخ ایران و جهان 1تاریخ ایران و جهان 2تاریخ شناسی

4/2353/2711/302 

دومسومپیش دانشگاهی

888990

 جغرافیا

جغرافیای 1جغرافیای 2جغرافیا

2/2254/2712/297 

دومسومپیش دانشگاهی

888990

 علوم اجتماعی

جامعه­شناسی 1جامعه شناسی 2علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)

1/2431/2811/300

دوم سومپیش دانشگاهی

 88 8990

 فلسفه

 فلسفهفلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

1/2771/317

سومپیش دانشگاهی

8990

 منطق منطق 277   سوم89
روانشناسیروانشناسی1/268 سوم 89