--- خبری آموزشی 87 ---

جزئیات تغییر نظام آموزشی پیش دانشگاهی به سالی ـ واحدی

فارس: مصوبه تغییر نظام آموزشی دوره پیش دانشگاهی به شیوه سالی ـ واحدی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد.

مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص تبدیل نظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی از نیم‌سالی ـ واحدی به سالی ـ واحدی همچنین جدول عناوین دروس، تعداد واحد و ساعت تدریس هفتگی رشته‌های مختلف دوره پیش‌دانشگاهی مصوب یکصد و هفتاد و دومین جلسه کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش جهت اجرا از سال تحصیلی 91ـ90 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد.

در مصوبه هشتصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش آمده است: در راستای اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش و به منظور هماهنگی و یکپارچگی بین نظام آموزشی دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی موجود و امکان تجمیع آنها در یک واحد آموزشی و پرورشی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد نظام آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه از سال تحصیلی 91ـ90 و تا زمان استقرار ساختار جدید نظام آموزش و پرورش از نظام نیم‌سالی ـ واحدی به نظام سالی ـ واحدی تبدیل شود.

به گزارش توانا، در جدول معادل سازی دروس نظام نیم‌سالی ـ واحدی به سالی ـ واحدی دوره پیش‌دانشگاه آمده است: «(معارف اسلامی 1+ معارف اسلامی 2) = (معارف اسلامی)»، «(زبان فارسی 1+ زبان فارسی 2) = (زبان فارسی)»، «( زبان خارجه 1+ زبان خارجه 2) = (زبان خارجه)»، «(عربی 1+ عربی 2) = (عربی)»، «( ریاضی پایه 1+ ریاضی پایه 2) = (ریاضی پایه)»، «(تاریخ) = (تاریخ)»، «(جغرافیا) = (جغرافیا)»، «( فیزیک1+ فیزیک 2) رشته علوم ریاضی = (فیزیک) رشته علوم ریاضی»، «(شیمی1+ شیمی2) = (شیمی)»، «(حساب دیفرانسیل و انتگرال1+ حساب دیفرانسیل و انتگرال2) = (حساب دیفرانسیل و انتگرال)»، «(هندسه تحلیلی و جبرخطی) = (هندسه تحلیلی وجبرخطی)»، «(ریاضیات گسسته) = (ریاضیات گسسته)»، «( فیزیک1+ فیزیک 2) رشته علوم تجربی = (فیزیک) رشته علوم تجربی».

«(ریاضی عمومی 1+ ریاضی عمومی 2) = (ریاضی عمومی)»، «(زیست شناسی 1+ زیست شناسی2) = (زیست شناسی)»، «(علوم زمین 1+ علوم زمین 2) = (علوم زمین)»، «(اخلاق1+ اخلاق 2) = (اخلاق)»،
«(اصول و عقاید 1+ معارف اسلامی 2) = (اصول عقاید)»، «(ادبیات عرب 1+ ادبیات عرب 2) = (ادبیات عرب)»، «( فقه + اصول فقه) = (فقه و اصول)»، «(منطق صوری) = (منطق صوری)»، «(فلسفه) = (فلسفه)»، «(سیر هنر در تاریخ 1 + سیر هنر در تاریخ 2) = (سیر هنر تاریخ)»، «(کارگاه هنر1+ کارگاه هنر2) = (کارگاه هنر)»، «( آشنایی با رشته‌های مختلف هنری) = (آشنایی با رشته‌های مختلف هنری)»، «(هنر و ادب فارسی) = (هنر وادب فارسی)»، «(انسان، فضا، طراحی) = (انسان، فضا، طراحی)» و «(آشنایی با میراث فرهنگی ایران) = (آشنایی با میراث فرهنگی ایران)».

عناوین دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی شوه سالی ـ واحدی در رشته علوم ریاضی شامل معارف اسلامی، زبان فارسی، زبان خارجه، فیزیک، شیمی، حساب دیفرانسیل  و انتگرال، هندسه تحلیلی و جبرخطی و ریاضیات گسسته است که مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدریس 24 ساعت در هفته است.

عناوین دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی شیوه سالی ـ واحدی در رشته علوم تجربی شامل معارف اسلامی، زبان فارسی، زبان خارجه، فیزیک، شیمی، ریاضیات عمومی، زیست شناسی، و علوم زمین است که مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدریس 24 ساعت در هفته است.

عناوین دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی شوه سالی ـ واحدی در رشته علوم انسانی شامل معارف اسلامی، زبان فارسی، زبان خارجه، ادبیات فارسی، عربی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و ریاضی پایه است که مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدریس 24 ساعت در هفته است.

به گزارش توانا،‌ عناوین دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی شوه سالی ـ واحدی در رشته علوم و معارف اسلامی شامل معارف اسلامی، زبان فارسی، زبان خارجه، ادبیات عرب، منطق صوری، فلسفه و فقه و اصول است که مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدریس 24 ساعت در هفته است.

عناوین دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی شوه سالی ـ واحدی در رشته هنر شامل معارف اسلامی، زبان فارسی، زبان خارجه، آشنایی با رشته‌های مختلف هنری، هنر و ادبیات فارسی، سیرهنر در تاریخ، کارگاه هنر، انسان،فضا، طراحی و آشنایی با میراث فرهنگی ایران است که مجموع تعداد واحدها 24 واحد و ساعت تدریس 27 ساعت در هفته است.