X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

--- خبری آموزشی 87 ---

تعداد دانشجویان و دانشگاه های کشور

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تهیه آمار تعداد دانشجویان در دانشگاهها و مراکز آموزشی مختلف در سال 1388 علاوه بر ارائه آمار تعداد دانشگاههای کشور، جزئیات ظرفیت پذیرش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را اعلام کرد.

ظرفیت پذیرش دانشجوی روزانه در دانشگاهها در سال 88

به گزارش مهر، در مقطع کاردانی دوره روزانه 6 هزار نفر، در دوره کارشناسی روزانه 67 هزار نفر، در دوره کارشناسی ارشد روزانه 32 هزار نفر، در دوره دکتری حرفه ای 3 هزار نفر و در دکتری تخصصی 6 هزار نفر پذیرفته شدند.

ظرفیت پذیرش دانشجوی شبانه در دانشگاهها در سال 88

همچنین در دوره کاردانی شبانه 4 هزار نفر، در دوره کارشناسی شبانه 32 هزار نفر، در دوره کارشناسی ارشد شبانه  15 هزار نفر و در دوره دکتری حرفه ای 200 نفر پذیرفته شدند.

ظرفیت پذیرش دانشگاه پیام نور در سال 88

دانشگاه پیام نور در سال 88 در دوره کارشناسی 300 هزار نفر، در کارشناسی ارشد 5 هزار نفر، در دکتری تخصصی 160 نفر دانشجو پذیرش کرد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه علمی کاربردی در سال 88

دانشگاه علمی کاربردی در سال 88 در دوره کاردانی 200 هزار نفر و در دوره کارشناسی 4 هزار و 500 نفر دانشجو پذیرفت.

ظرفیت دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی

در دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی در مقطع کاردانی 2 هزار نفر، در کارشناسی 9 هزار نفر و در کارشناسی ارشد 1 هزار نفر دانشجو پذیرش شد.

ظرفیت پذیرش آموزشکده های فنی و حرفه ای

در آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش در کاردانی 110 هزار دانشجو و در کارشناسی 44 هزار دانشجو پذیرش شدند.

ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88

دانشگاه آزاد در دوره کاردانی 280 هزار نفر، در دوره کارشناسی 250 هزار نفر، در دوره کارشناسی ارشد 21 هزار نفر، در دکتری حرفه ای 200 نفر و در دکتری تخصصی 1هزار نفر را در سال گذشته پذیرش کرد.

ظرفیت پذیرش در دانشگاههای غیردولتی

در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی در دوره کاردانی 60 هزار نفر، در دوره کارشناسی 120 هزار، در دوره کارشناسی 1 هزار و 850 و در دوره دکتری تخصصی 60 نفر پذیرفته شدند.

برآورد جمعیت دانشجویی در سال 88

در دوره کاردانی 1 میلیون و 412 هزار و 220 نفر، در کارشناسی 2 میلیون و 200 هزار و 140 نفر، در کارشناسی ارشد 152 هزار و 100 نفر، در دکتری حرفه ای 20 هزار و 750 نفر، در دکتری تخصی 20 هزار و 530 نفر و در مجموع در سال 88 برآورد جمعیت دانشجویی 3 میلیون و 805 هزار و 740 نفر است.

تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موجود

در حال حاضر 119 دانشگاه و موسسه آموزشی وابسته به وزارت علوم، 274 مرکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، 28 موسسه آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی، 550 واحد دانشگاه پیام نور، 581 واحد دانشگاه جامع علمی کاربردی، 295 موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، 385 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور وجود دارد.