X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

ایام کنکوری

درس خواندن مطالعه کردن همه و همه اصطلاحاتی هستند که هر کس بر 

اساس نگرش خود تعابیر مختلفی از آن ها دارد.

یکی روزنامه خواندن را تداعی می کند دیگری شعر خواندن و یا نوشتن مشق ...

اما در این برحه که کنکور مد نظر ما می باشد باید بدانیم که مطالعه در

معنای کنکوری آن چیست؟!

کنکور را در افکار ما به غولی تشبیه کردند که شکست دادنش  سخت است

شایدم کار رستم و سهراب .اما اصل موضوع این است که ما هر طور به

مسئله ای نگاه کنیم و از آن برداشت داشته باشیم همان طور جلوه خواهد کرد.

در نگاه ما به کنکور عوامل مختلفی دخیل هستند.یکی از آن ها تنبلی و سستی

اراده می باشد.

هر چقدر که کفه ی ترازو که همانا اراده است در سمت یک دانش آموز سبک

باشد همان قدر کفه ی کنکور که همانا سختی آن است  سنگینی خواهد کرد.

پس می توان در قدم اول با ارده وارد میدان شد . در بعد دیگر باید بدانیم به

کدامین راه و با چه هدفی قدم می گذاریم.امروزه تحصیل در دانشگاه همانند

قبل نمی تواند آرزو و هدف باشد چرا که بدون کنکور هم می توان وارد

دانشگاه شد.هم اینک باید هدف را به تحصیل در یک رشته شهر خوبمتمرکز کرد.

هرچند بعضی از کارشناسان امر اعتقاد دارند که هدف گذاری در ابتدا بایدصورت گیرد اما بنده ضمن اعتقاد به این موضوع بر این باورم که هر جاییاز مسیر هدف گذاری شود به سود است زیرا به کار ها و افکار انسجام میدهد و شما را در مسیری یکنواخت و تعیین شده قرار می دهد که می تواند ازدرگیری افکار و برخورد تصمیم ها جلوگیری به عمل آورد . برای هر هدفی

متناسب با آن و اغلب کمی بیشتر از آن باید تلاش کرد.چرا که ممکن است درراه ما گاه موانعی پیش آید که باعث افول افق حرکتی ما شود پس با افزایش

تلاش نسبت به هدف می توان این احتمال را به حداقل رساند.

اما  در این زمان که حدود 3 ماه تا کنکور باقی است با ید به چند اصل توجهنمود . اصل اول اینکه نقاط ضعف را که تا کنون داشته اید را شناسایی کنید تا

بدانید با کدام استراتژی باید پیش روید.

اصل دوم اینکه هر گز از نقاط قوت و حفظ آن ها غافل نشوید.نقاط قوت برگبرنده ی شما هستند.ضمن حفظ به تقویت آن ها نیز ممارست کنید.

اصل بعدی آن است که نگاه منفی نداشته باشید.بعضی از دانش آموزان علاقه

دارند نقاط منفی خود را بزرگ جلوه دهند و نقاط مثبت را کوچک! که نهایتا

نا امیدی و دلسردی را به دنبال دارد که در این ایام بیشتر به چشم می آید.

 

اما نوروز

 

حدود سه ماه تا کنکور سراسری باقیست.نیمسال اول گذشت و ما شاهد دو دسته دانش آموز بودیم.

دسته ی اول کسانی که نیمسال اول را با موفقیت طی کردند و دسته ی دومکسانی که موفق نبودند.

 

در قدم اول هر کدام از این دو گروه باید نقاط ضعف و قدرت خود در نیم سالاول را شناسایی کنند و نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدامکنند.

 

دانش اموزانی که نیم سال اول را خوب سپری کردند باید به این نکته توجهداشته باشند که موفقیت در نیم سال اول به تنهایی کافی نیست و باید در نیمسال

دوم نیز به تلاش خود بیفزایند.

 

دانش آموزانی نیز که در نیم سال اول بنا به هر دلیلی سستی کردند و موفقنبودند باید به این نکته ی مهم توجه داشته باشند که حرکت صحیح و با برنامه

در نیمسال دوم مهمتر است.پس باید با هدف گذاری مناسب و شناخت تواناییها در این مدت باقی مانده به پیش روند.

 

در این میان ایام نوروز برای هر دو گروه نقش تعیین کننده ای ایفا می کند.

 

این ایام در حکم دو روی یک سکه می باشد.اگر با برنامه ریزی مناسب واستفاده از منابع متناسب با این دوره همچون کتاب نوروز - که تمرین ۱۰۰تست در هر روز از ان در نوروز توصیه می شود - و کتاب زرد عمومی

بیشترین بهره را ازا ین ایام ببرید قدم بزرگی به سوی موفقیت برداشتید امااگر بدون برنامه ی جامع و هدف مند اوقات نوروزی را به بطالت سپری کنید

حتی اگر تا نوروز بخوبی مطالعه کرده باشید سستی در این ایام شما را ازموفقیت بدور خواهد کرد.

 

پس هر دو گروه فرصت بزرگی برای نزدیکی به موفقیت در نوروز دارند بهشرط برنامه ریزی و هدف گذاری و تلاش برای رسیدن به هدف .

 

سعید عباسی