X
تبلیغات
رایتل

--- خبری آموزشی 87 ---

ایجاد فضای سخت کوشی

معلم خوب کسی نیست که بیشترین چیزها را در کمترین زمان آموزش می دهد ، بلکه آن کسی است که شوق آموختن وفهمیدن رادردانش  آموزان  ایجاد می کند.

برای ایجاد حس سخت کوشی در دانش آموز باید بر انگیزه ی تحصیلی او افزود.برای افزایش انگیزه که نهایتا منجر به سخت کوشی دانش آموز شود بهترین راه کار ایجاد حس رضایت درونی در دانش آموز است.. باارائه ی بازخوردهای مناسب می توان کمک کرد تا یادگیرنده موفقیت راناشی ازکوشش وتوانایی فردی تلقی نماید(انتظارموفقیت ازکوشش) . برای مثا ل ، می توان درصورت بهترشدن نمره ی امتحانی شاگرد نسبت به دفعات قبلی به وی گفت : آفرین ،این بارچون تلاش بیشتری داشتی نمره ی بهتری گرفتی . بازخورد ارتباط نمره ی خوب با کوشش وی درواقع احتمال زیادترشدن تلاش یادگیرنده  را برای یادگیری های بعدی افزایش خواهدداد..البته در مدرسه نیز شرکت دادن فعال دانش آموز در کار گروهی و امر تدریس می تواند در سخت کوشی دانش آموز موثر باشد.